Nieuws

Update

 

De informatie op Migratierecht.nl is bijgewerkt tot en met 14 februari 2018.

 

 

WBV 2017/14 Rectificatie

De Vreemdelingencirculaire is bijgewerkt tot en met WBV 2017/14 Rectificatie van WBV 2017/14.
 
Actueel

- Staatscourant 2018, 8878 | Overig | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

14-02-2018; Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);

- Kamerstuk 2017-2018, 34088 nr. I | Eerste Kamer

09-02-2018; Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de reactie van het iMMO inzake de evaluatie van de praktijk van de bekostiging van medisch onderzoek;

- Staatscourant 2018, 8268 | Overig | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

12-02-2018; Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);

Staatscourant 2018, 4164 | Besluiten van algemene strekking | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

01-02-2018; Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 19 januari 2018, nummer WBN 2018/1, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003.

 

Nieuwsberichten Migratierecht.nl (zichtbaar op Migratierecht.nl vanaf vrijdag 23 februari a.s.)

1. Asiel en Schengen
2018/164 Vragen Eerste Kamer over iMMO;

2. Gezinshereniging (asiel en regulier)
2018/183 Screening nareizigers;
4. Associatierecht EU en partners
2018/185 Amsterdamse rechter: “Laat Europese Hof zich buigen over gevolgen Brexit voor Britten in EU”;
10. Vreemdeling en veiligheid
2018/191 De belangenafweging in het vreemdelingrechtelijke openbare-ordebeleid.

  


Reacties
Suggesties voor of opmerkingen over Migratierecht.nl ontvangen wij graag op het volgende e-mailadres: 
migratierecht@sdu.nl.  


Verschenen:

Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen Editie 2017-2018

Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen is een multimediale publicatie: een combinatie van een boek en een online met praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van de Wet arbeid vreemdelingen. Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar, zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden. Daarnaast is ernaar gestreefd om u zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de kern van het artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen.

Op migratierecht.nl en opmaat.sdu.nl wordt het commentaar actueel gehouden en wordt nieuwe jurisprudentie toegevoegd. Via hyperlinks klikt u direct door naar andere relevante regelingen, artikelen en rechtspraak.

 

 

Hoofdredactie
mr. H.W. Groeneweg
mr. dr. F.M.J. den Houdijker

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.