Colofon

Samenstelling van de redacties van: 
·                  Internationaal migratierecht; 
·              Nationaal vreemdelingenrecht; 
·                  Overige nationale wet- en regelgeving; 
·                  Commentaren wet- en regelgeving:  

-       Commentaar Vreemdelingenwet 2000; 

-       Commentaar Vreemdelingenbesluit 2000 (in bewerking);

-       Commentaar Wet arbeid vreemdelingen; 

-       Commentaar Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (in bewerking);

-       Commentaar Wet inburgering;

-       Commentaar Europees migratierecht;

·              Jurisprudentie Vreemdelingenrecht;
·              Journaal Vreemdelingenrecht;
·                  Historische versies nationaal vreemdelingenrecht;
·                  Historische versies Vreemdelingencirculaire 2000; 
·              WBV’s en TBV's; 
·                  Nieuwsberichten Migratierecht.nl.

 

Internationaal migratierecht 
Het onderdeel Internationaal migratierecht bevat alle voor de vreemdelingenrechtspraktijk en -uitvoering relevante internationale teksten, zoals Europese richtlijnen en verordeningen en internationale verdragen. De samenstelling van dit onderdeel staat onder de redactie van:   
• prof. mr. P. Boeles, em. hoogleraar immigratierecht, Universiteit Leiden; 
• mr. P.F.A.B. Vos, voormalig advocaat te Amsterdam; 
• mr. W.P.C. de Vries, advocaat te Amsterdam.   
   
Nationaal vreemdelingenrecht 
Het onderdeel Nationaal vreemdelingenrecht bestaat uit de zogeheten kernwetgeving van het vreemdelingenrecht en omvat onder meer de volgende wetten en besluiten, inclusief de verschillende delegaties van de wetten: 
• Vreemdelingenwet 2000; 
• Vreemdelingenbesluit 2000; 
• Vreemdelingencirculaire 2000 (incl. (invulbare) Modellen Vreemdelingencirculaire)*; 
• Voorschrift Vreemdelingen 2000; 
• Wet arbeid vreemdelingen.
*De Vreemdelingencirculaire 2000 staat onder redactie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Overige nationale wet- en regelgeving 
Dit onderdeel omvat een uitgebreide selectie van voor de vreemdelingenrechtspraktijk en -uitvoering relevante nationale wet- en regelgeving, zoals de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Burgerlijk Wetboek (enkele boeken), het Wetboek van Strafrecht, de Paspoortwet en de Algemene wet bestuursrecht.   
   
Commentaren wet- en regelgeving (6)  
Het onderdeel Commentaar wet- en regelgeving omvat diverse artikelsgewijze commentaren op de hiernavolgende wetten: 
   
1 Commentaar Vreemdelingenwet 2000 
De algemene en artikelsgewijze commentaren bij de Vreemdelingenwet 2000 staan onder eindredactie van mr. H.W. Groeneweg en mr. J.H. van der Winden, beiden senior jurist bij de Directie bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

De verschillende auteurs van de commentaren staan gezamenlijk borg voor de actualiteit en kwaliteit van de teksten:

• mr. D.S. Arjun Sharma, stafjurist Rechtbank Oost-Brabant; 
• mr. H.W. Groeneweg, senior jurist bij de Directie bestuursrechtspraak van de Raad van State; 

• mr. J. van de Kolk, senior jurist bij de Directie bestuursrechtspraak van de Raad van State; 
• mr. P.E. Minderhoud, hoofddocent Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen; 
• mr. B.K. Olivier, universitair docent Universiteit van Amsterdam; 
• mr. M.A.G. Reurs, advocaat bij Everaert Advocaten te Amsterdam; 
• mr. C.H. Slingenberg, promovendus en docent Staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit; 
• mr. J.H. van der Winden, senior jurist bij de Directie bestuursrechtspraak van de Raad van State.
   
   
2 Commentaar Vreemdelingenbesluit 2000 (in bewerking)

Het algemene en artikelsgewijze commentaar bij het Vreemdelingenbesluit 2000 is in bewerking en staat onder eindredactie van:

• mr. M.A.G. Reurs, advocaat bij Everaert Advocaten te Amsterdam.

 

3 Commentaar Wet arbeid vreemdelingen
Het algemene en artikelsgewijze commentaar bij de Wet arbeid vreemdelingen staat onder redactie van: 

• mr. dr. F.M.J. den Houdijker, mr. dr. F.M.J. den Houdijker, jurist bij de Directie bestuursrechtspraak van de Raad van State;

• mr. H.W. Groeneweg, senior jurist bij de Directie bestuursrechtspraak van de Raad van State.

   
4 Commentaar Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (in bewerking)  
Het algemene en artikelsgewijze commentaar bij de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers is in bewerking en staat onder redactie van:
• mr. A. Den Uyl, beleidsmedewerker Vluchtelingenwerk Nederland; 
• mr. C.H. Slingenberg, promovendus en docent Staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit Amsterdam. 
   
5 Commentaar Wet inburgering

Het algemene en artikelsgewijze commentaar bij de Wet inburgering staat onder redactie van:

• mr. K.M. de Vries, onderzoeker European University Institute, Florence; 

• mr. J.H. van der Winden, senior jurist bij de Directie bestuursrechtspraak van de Raad van State.


6 Commentaar Europees migratierecht  

Het algemene en artikelsgewijze commentaar bij het Europees migratierecht staat onder redactie van:  

• mr. D.S. Arjun Sharma, stafjurist Rechtbank Oost-Brabant;
• prof. mr. H. Battjes, hoogleraar staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit Amsterdam; 
• prof. mr. P. Boeles, em. hoogleraar immigratierecht, Universiteit Leiden;

• mr. G. Cornelisse, assistent docent Europees recht en internationaal recht, Vrije Universiteit Amsterdam; 
• mr. K.A.E. Franssen, beleidsmedewerker asiel bij VluchtelingenWerk Nederland; 
• prof. mr. C.A. Groenendijk, em. hoogleraar rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen;

• dr. F.T. Groenewegen, universitair docent bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam;

• mr. dr. T. de Lange, docent bestuursrecht en migratierecht, Universiteit van Amsterdam; 
• mr. F.F. Larsson, universitair docent bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam; 
• mr. drs. G.G. Lodder, onderzoeker Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden; 
• mr. dr. H. Oosterom-Staples, universitair docent, Universiteit van Tilburg; 

• mr. A.G.D. Overmars, senior beleidsadviseur, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

• mr. A. Pahladsingh, jurist bij het Bureau Secretaris van de Raad van State;

• mr. A.M. Reneman, promovenda Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden;

• mr. dr. C.R.J.J. Rijken, universitair hoofddocent, Universiteit van Tilburg; 

• mr. drs. M.H.A. Strik, onderzoeker Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen; 
• mr. A.J. T. Woltjer, universitair docent, Universiteit Utrecht. 

 

Jurisprudentie (tijdschriften) 
Het onderdeel Jurisprudentie bestaat uit het volledige archief van Jurisprudentie Vreemdelingenrecht («JV») en selecties van relevante uitspraken uit andere jurisprudentietijdschriften van Sdu Uitgevers.   
   
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (volledige archief sinds 1994) 
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht («JV») wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers in samenwerking met Stichting Migratierecht Nederland onder redactie van: 

• prof. mr. H. Battjes, hoogleraar Europees asielrecht, Vrije Universiteit Amsterdam;
• mr. A.E.J.M. Gielen, rechter bij Rechtbank Amsterdam; 
• drs. H. Heinink, juridisch adviseur IND Procesvertegenwoordiging; 

• mr. S. Rafi, Vluchtelingenwerk Nederland;
• mr. M.A.G. Reurs, voorzitter, advocaat bij Everaert Advocaten, Amsterdam;  

• mr. drs. M.L. van Riel, advocaat te Alkmaar;
• mr. G.E.W. Westendorp, redactiesecretaris, Stichting Migratierecht Nederland. 

   
Selecties van relevante uitspraken uit andere Sdu jurisprudentietijdschriften:

- European Human Rights Cases; 
- Gezondheidszorg Jurisprudentie;

- Journaal Vreemdelingenrecht;

- Jurisprudentie Aansprakelijkheid;

- Jurisprudentie Arbeidsrecht;

- Jurisprudentie Bestuursrecht;

- Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht;

- Jurisprudentie Omgevingsrecht;

- Jurisprudentie Ondernemingsrecht;

- Jurisprudentie Personen- en Familierecht;

- Jurisprudentie Wegenverkeersrecht;

- Nieuwsbrief Strafrecht;

- Uitspraken Sociale Zekerheid.


Journaal Vreemdelingenrecht     

Het onderdeel Journaal Vreemdelingenrecht omvat het volledige archief van dit tijdschrift sinds 2002.
Journaal Vreemdelingenrecht (JNVR) staat onder redactie van:

• mr. M.A.G. Reurs, advocaat bij Everaert Advocaten te Amsterdam (hoofdredacteur);

• mw. mr. E.C.H.J. van der Linden, universitair docent staats- en bestuursrecht Universiteit Maastricht (redactiesecretaris);

• mr. D.S. Arjun Sharma, stafjurist Rechtbank Oost-Brabant;

• mr. M.P. Bouma, beleidsjurist bij Directie Migratiebeleid, Ministerie van Veiligheid en Justitie;
• mr. P.C. van Dorst, onderzoeker bij het bureau van de Nationale ombudsman;

• drs. H. Heinink, juridisch adviseur IND Procesvertegenwoordiging; 

• mr. D. Houtzager, lid van de Commissie Gelijke Behandeling;

• mr. S.A.J. Luijsterburg, 1e ambassadesecretaris Veiligheid en Justitie bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie;

• mr. W.N. Mannens, secretaris Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken;
• mr. G.W.J. Oosterholt, juridisch coördinator Aanmeldcentrum Schiphol voor de Raad voor Rechtsbijstand;
• mr. A. Pahladsingh, jurist bij het Bureau Secretaris van de Raad van State; 


Historische versies nationaal vreemdelingenrecht    
Het onderdeel Historische versies nationaal vreemdelingenrecht omvat alle historische versies van de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 2000 sinds hun inwerkingtreding. Een historische versie van bijvoorbeeld de Vreemdelingenwet 2000 bevat niet een bepaalde einddatum van een artikel, maar die versie geldt tot de inwerkingtreding van de volgende historische versie. 
  
Historische versies Vreemdelingencirculaire 2000 
In dit onderdeel vindt u alle historische versies van de Vreemdelingencirculaire 2000 sinds 1 april 2001.   

WBV’s en TBV's 
Dit onderdeel bevat alle Wijzigingsbesluiten Vreemdelingencirculaire en Tussentijdse Berichten Vreemdelingencirculaire.  

 

Nieuwsberichten Migratierecht.nl  

De nieuwsberichten worden samengesteld door een vakredactie, onderverdeeld in een vakredacteur asiel en een vakredacteur regulier: 

• mr. G.W.J. Oosterholt, juridisch coördinator Aanmeldcentrum Schiphol voor de Raad voor Rechtsbijstand; 

• mw. mr. E.C.H.J. van der Linden, universitair docent staats- en bestuursrecht Universiteit Maastricht. 

 

De nieuwsberichten komen tot stand met medewerking van:

- mr. D.S. Arjun Sharma, stafjurist Rechtbank Oost-Brabant;

- mr. S.M. Groen, Kroes Advocaten, Amsterdam;

- mr. A. Pahladsingh, jurist bij het Bureau Secretaris van de Raad van State.